บริการของเรา

บริการแปลภาษา นักแปลเอกสารของเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจเอกสารต้นฉบับได้ ถูกต้อง และร่วมกันขัดเกลางานแปลเพื่อให้ได้เนื้อความถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่สุด ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าได้รับการแปลโดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งต่างจากการแปลโดย ใช้เครื่องหรือโปรแกรมแปลภาษา เราสามารถแปลเอกสารจากต้นฉบับทั้งที่อยู่ในรูปของกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น HTML, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ PDF หรือ InDesign

บริการจัดส่งล่าม บุคคลากรล่ามของของเราอยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีศิลปะในการใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระ ความรู้สึกนึกคิดและวัฒนธรรมซึ่งแฝงเร้นอยู่ในถ้อยคำของภาษา บุคคลากรล่ามของของเราเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในการทำงาน และเอาใจใส่กับรายละเอียดในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริการสอนภาษา เราให้บริการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลีและภาษาอื่น ๆ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์และชำนาญในงานสอนภาษา เราสามารถจัดสอแบบนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ตามเวลาและสถานที่หรือตามความสะดวกของผู้เรียน โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสื่อผสมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้ ฟัง อ่าน และพูดด้วยความมั่นใจได้อย่างรวดเร็ว

Advertise

          

            

  • screen 1
  • screen 2
  • screen 3

Tell Me Your Wish
 We got everything you needs

intertranslate.in.th การแปล ภาษา แปลเอกสาร

ศูนย์บริการงานด้านภาษา Inter Translate

ศูนย์การแปล Inter Translate เราคือศูนย์บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยให้บริการแก่ธุรกิจในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2546 อาทิเช่น งานบริการด้านสอนภาษา งานแปลเอกสารและงานล่ามเพื่อการเจรจากันในเชิงธุรกิจหรือสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนตัวเต็มและตัวย่อ, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปนและภาษาอื่น ๆ อีกกว่า 30 ภาษา

ทีมงานนักแปล ล่ามและครูสอนภาษาของเรา มีทั้งคนไทยและผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน ความหมาย รวมไปถึงการเลือกใช้คำได้ถูกต้อง เพื่อบรรลุงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริการงานด้านกฎหมาย

ศูนย์การแปล Inter Translate ให้บริการทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เพราะเอกสารบางชนิดต้องการ การรับรองจากทนาย ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเอกสารทางราชการที่เรียกว่าโนตารี่ พับลิค (Notary Public) ในต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการรับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัท รับรองเอกสารบริษัทมหาชน เป็นต้น

เสียงตอบรับของลูกค้า

ณ ปัจจุบัน ภาพรวมของศูนย์การแปล Inter Translate คือศูนย์บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจรชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยที่งานบริการของเราเป็นที่ยอมรับเนื่องจากคุณภาพของการให้บริการและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บริการงานได้ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง และนี่คือเสียงตอบรับจากลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการงานด้านภาษาของเรา เพื่อเป็นการย้ำถึงศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำการให้บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจรของศูนย์การแปล Inter Translate

ทนายความรับรอง